A modern school of beauty care and good manners

In the pleasant and luxurious surroundings of the Elegance Beauty Residences in Senjak, the first training cycle organized by the Elegance Academy begins in the fall.


Professional education, the acquisition of a certificate for work in the cosmetic industry and basic knowledge about the culture of business behavior, will provide participants with the opportunity for a business career in a very popular and sought-after profession.

After many years of successful work in cosmetics industry, Elegance Group has decided to share its knowledge and experience through an educational system based on training, splitted into 20 different modules.
As part of the Elegance Academy, we train staff in all the necessary skills for working in our salon and the salons of franchisees according to the licensed program and curriculum. After complex training, completed at least two modules and passed exams, Academy participants are ready to respond to job requirements immediately and in the best way, because 50% of the training is based on practical work, with the guidance of experienced experts in this field.
The modules for which training is organized are: cosmetics, make-up, massage, pedicure and manicure, eyelashes, depilation, mesotherapy...

Elegance Academy provides all necessary study materials and literature.

Through the Beauty Academy, Elegance Group realizes its long-established mission, which basically has a pedagogical and humanitarian character. We will provide training for young people who are increasingly interested in jobs in the field of face and body care. It is noticeable in all media, especially on social networks, that a lot of attention is paid to appearance, but at the same time this is not accompanied by adequate professional and pedagogical support.
For us, beauty is an art and that's how we treat it, that's how we'll train our students to be real artists in their field, to value their work, effort and skill, but also their clients.
Our intention is to raise the training system for face and body care services to a higher level, insisting on the right measure in everything. Business ethics, etiquette, attitude towards clients are the basis of any further work, because in this way an atmosphere of trust, appreciation, and respect is built, of course with top cosmetic treatment.

The first program we start working with is "Basic training in facial cosmetic care".

The training is intended for people who want to train themselves for independent work in the profession.

Wanting to incorporate our business philosophy into the foundations of the Academy, the specificity of our school will be additional training in etiquette, business ethics and communication, which will enable participants not only to achieve the right approach in relation to clients in the salon, but will also mean to them in their further professional development.

The goal of the training is not a demonstrative exercise or brand promotion, but recognition of the need to modernize classic protocols with modern modules, but also to train the protocols through a sufficient number of hours and train the participants for independent work.

Specialized knowledge is of crucial importance and with our help you will become a top beautician, but that is not enough to build a stable and advanced career, you need to possess other skills, which mainly concern the culture of communication and business etiquette. That's why our courses are different, enriched with additional lectures included in the training price, which also include the basics of nutrition, aesthetics in cosmetology, and good manners, taught by experienced lecturers and experts with many years of experience.

Our work is more than work - we want to make the world a better place!

Savremena škola nege lepote i lepog ponašanja

U prijatnom i luksuznom ambijentu Elegance Beauty Residences na Senjaku, od jeseni započinje prvi ciklus obuka u organizaciji Elegance Academy.

Stručna edukacija, sticanje sertifikata za rad u kozmetičkoj industriji i osnovnih znanja o kulturi poslovnog ponašanja, pružiće polaznicima priliku za poslovnu karijeru u vrlo popularnom i traženom zanimanju.


Elegance Group je posle višegodišnjeg uspešnog rada u kozmetičkoj industriji odlučila da svoja znanja i iskustva podeli kroz edukativni sistem zasnovan na obukama, raspoređenim u 20 različitih modula.

 
U okviru Elegance Academy, po licenciranom programu i nastavnom planu obučavamo kadrove u svim neophodnim veštinama za rad u našem salonu i salonima primalaca franšize. Nakon kompleksne obuke, završena najmanje dva modula i položenih ispita, polaznici Akademije spremni su da odmah i na najbolji način odgovore zahtevima posla, jer je 50% obuke zasnovano na praktičnom radu, uz vođstvo iskusnih stručnjaka u ovoj oblasti.
Moduli za koje se organizuju obuke su: kozmetika, šminka, masaža, pedikir i manikir, trepavice, depilacija, mezoterapija...


Elegance Academy obezbeđuje sav neophodan materijal za rad i literaturu.


Elegance Group kroz Akademiju lepote ostvaruje svoju davno postavljenu misiju, koja u osnovi ima pedagoški i humanitarni karakter. Obezbedićemo obuke za mlade koji su sve više zainteresovani za poslove u oblasti nege lica i tela. Primetno je u svim medijima, naročito na društvenim mrežama, da se izgledu posvećuje velika pažnja, ali istovremeno to nije praćeno adekvatnom stručnom i pedagoškom podrškom.
Za nas je lepota umetnost i tako je i tretiramo, tako ćemo obučavati i naše polaznike, da budu pravi umetnici u svojoj oblasti, da cene svoj rad, trud i umeće, ali i svoje klijente.

Namera nam je da sistem obuke za usluge nege lica i tela podignemo na jedan viši nivo, insistirajući na pravoj meri u svemu. Poslovna etika, bonton, odnos prema klijentima, osnova su svakog daljeg rada, jer se na ovaj način gradi atmosfera poverenja, uvažavanja, poštovanja, naravno uz vrhunski kozmetički tretman.

Prvi program sa kojim počinjemo rad jeste “Osnovna obuka kozmetičke nege lica”.
Obuka je namenjena osobama koje žele da se osposobe za samostalan rad u struci.


Želeći da svoju poslovnu filozofiju ugradimo i u temelje Akademije, specifičnost naše škole biće dodatna obuka iz bontona, poslovne etike i komunikacije, što će polaznicima omogućiti ne samo da ostvare pravi pristup u odnosu sa klijentima u salonu, nego će im značiti i u daljem profesionalnom razvoju.

Cilj obuke nije pokazna vežba ili promocija brenda već prepoznavanje potrebe da se klasični protokoli osavremene savremenim modulima, ali i da se kroz dovoljan broj sati uvežbaju protokoli i polaznici osposobe za samostalan rad.

Specijalizovano znanje je od presudne važnosti i uz našu pomoć postaćete vrhunski kozmetičar, ali to nije dovoljno za izgradnju stabilne i napredne karijere, potrebno je posedovati i druge veštine, koje se uglavnom tiču kulture komunikacije i poslovnog bontona. Zato su naši kursevi drugačiji, obogaćeni dodatnim predavanjima uključenim u cenu obuke, a koja obuhvataju i osnove nutricionizma, estetike u kozmetologiji, lepog ponašanja, koja drže iskusni predavači i stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom.


Naš posao je više od posla – mi želimo da učinimo svet lepšim mestom!


UPIS TRAJE OD 14.10. DO 30.11.2022.


Ovom prijavom složili ste se da postajete član kluba Zepter.

Partneri

Zepter Mesoestetic Fedua Ministarstvo prosvete Ionto comed